Обновяват Западната индустриална зона във Велико Търново
Западната индустриална зона във Велико Търново ще бъде обновена със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014–2020, съобщава общинският сайт. Обектът на интервенция попада в обсега на Зоната с потенциал за икономическо развитие според Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на община Велико Търново и съответства на специфичната цел на Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на специфичните цели на ИПГВР на общините, насочена към повишаване качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, структурно и териториално обновяване, в рамките на ОПРР. Избраната за финансиране зона се характеризира с концентрация на 35,4% от всички икономически дейности на града, в нея са разположени 40 малки и средни предприятия и към 500  други стопански субекти с над 3000 заети лица, което е стратегическо основание за обновяване на района.


Проектът за обновяването на Западната индустриална зона е представен от община Велико Търново на специална встъпителна пресконференция, в хода на която е поставен акцент върху стратегическата значимост на планираната интервенция за развитието на зоната и е изнесена подробна информация за дейностите, целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Реализирането на проектните дейности има за цел постигане на модерна промишлена зона, чрез подобряване на свързаната с бизнеса и предприемачеството техническа инфраструктура, почистване и рекултивация на обекта на интервенция, внедряване на озеленителни и ландшафни решения. Това ще позволи на територията на зоната да бъдат разположени леки, асамблирани и преработващи индустрии и бази, логистични и търговски центрове.
 
Общата стойност на проекта е 2 000 000,00 лв., от които 1 301 300,00 лв. без ДДС ще бъдат инвестирани за дейността: Инженеринг-проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона". Предвидени са също средства за изпълнение на мерки за информация и комуникация, строителен надзор, осъществяване на независим финансов одит и разходи за организация и управление на проекта. Подобряването на съществуващата инфраструктура включва: комуникационна свързаност, рехабилитация на улици, поставяне на указателни табели, пътни знаци и принадлежности, паркоустройствени интервенции с обособяване на места за отдих и разполагане на парково обзавеждане в прилежащите зони около производствените мощности, рехабилитация на тротоарни настилки, дейности по реконструкция и рехабилитация на ел. мрежи за улично осветление. Изпълнението на проектните дейности се очаква да стартира през пролетта на 2018 г. и да приключат по график  до средата на юли 2019 г.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
20/10/2017 10:21:09И осветителният гигант OSRAM строи завод в България
Дали България ще усети недостиг на територии, които да бъдат обособявани като индустриални зони е рано да се каже. Факт е обаче, че в цялата страна продължава тенденцията за заемане на съществуващите пространства, обособени за изграждане на производствени предприятия и цехове. .article-banner-wrapper img{ widt...
20/10/2017 10:06:13Инвестициите в офиси и жилищни площи се пренасочват към индустриалните и логистичните проекти през следващите години
Очертава се тенденция през следващите години инвестициите в офиси и жилищни площи да се пренасочат към индустриалните и логистичните проекти, е отбелязъл заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на проведената на 18 октомври 2017 г. в гр. Пловдив Първа национална конференция за индустриални имоти &n...
19/10/2017 16:17:12Проектът за енергийна ефективност на сгради e обявен за повторно публично обсъждане
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради e публикуван за повторно обществено обсъждане в Портала за обществени консултации към Министерския съвет (МС) и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Предоставеният на заинт...
19/10/2017 14:08:27Обявяват Международен архитектурен конкурс за идеен проект на територията „Златният триъгълник“ в планинския курорт Боровец
Община Самоков в партньорство с Камарата на архитектите в България (КАБ), Съюза на архитектите в България и Съюза на урбаниститие в България, обявяват международен архитектурен конкурс за територията „Златният триъгълник” в курортa Боровец. Повод за обявяването на конкурса е отбелязването на 120-та годишнин...
19/10/2017 10:53:24Форум на тема „Устройство на територията и жилищна политика“ е проведен в рамките на XII-та Годишна среща на местните власти в Албена
Форум на тема „Устройство на територията и жилищна политика“ е проведен на 17.10.2017г. в рамките на XII-та Годишна среща на местните власти в Албена, информира официалният сайт на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). В дискусията, с акцент върху инвестиционния процес през 201...